• Ratownictwo medyczne Transport medyczny
 • Kursy nurkowania Nurkowanie
 • Szkolenia medyczne Szkolenia
 • Ratownictwo medyczne Ratownictwo medyczne
 
  SZKOLENIE OTWARTE: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  W oparciu o obowiązujące przepisy prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

  Celem szkoleń jest zapoznanie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpiecznego wykonywania pracy w miejscu zatrudnienia aby zminimalizować potencjale zagrożenia i ryzyko.

  Nasze szkolenia w pełni przygotowują pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy. Daje to pracodawcy pewność że zatrudniane przez niego osoby są odpowiednio przygotowane do pełnienia swojej funkcji.

I. ZATRUDNIENI NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Szkolenie skierowane jest do:

  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników w zakresie:

  • Podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  • Przepisów oraz zasad bhp obowiązujących w danym zakładzie pracy.
  • Zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 3 lata, a gdy są to stanowiska, na których występują szczególne zagrożenia - nie rzadziej niż raz na rok.

Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych.

II. PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO - BIUROWI

Szkolenie skierowane jest do:

  • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych.

  • Pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników w zakresie:

  • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą.
  • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
  • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Metod postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
  • Zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno - biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych.

III. KADRY INŻYNIERYJNO - TECHNICZNE

Szkolenie skierowane jest do:

  • Pracowników inżynieryjno - technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników w zakresie:

  • Oceny zagrożeń w zakresie identyfikacji oraz oceny zagrożeń występujących w procesach pracy.
  • Organizacji stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii.
  • Metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
  • Metod postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
  • Zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach inżynieryjno - technicznych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.

IV. PRACODAWCY I KIERUJĄCY PRACOWNIKAMI

Szkolenie skierowane jest do:

  • Pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami.

  • Innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników w zakresie:

  • Oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z zagrożeniami występującymi w procesach pracy.
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z ich stanowiskiem pracy.
  • Kształtowania bezpiecznych warunków pracy.
  • Zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach kierowniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.

Otwarte szkolenie BHP Kraków
 
Dół strony